Merverdiavgift og fakturering av onlinekurs

Merverdiavgift og fakturering av onlinekurs

Hvor sikker er du på at ditt onlinekurs eller medlemsløsning er eller ikke er mva-pliktig?

Hva om du har tatt feil?

Se video-intervjuet over med autorisert regnskapsfører Heidi Bjørbekk. I teksten under vil du finne utdrag av det vi der snakker om, samt nyttige linker.

Les også: Hva sa skatteetaten om WP Skolens kurs og Nettkurs i WordPress – fakturering og regnskap i praksis.

Næringsdrivende med merverdiavgiftspliktig omsetning over kr 50 000,- i løpet av en periode på 12 måneder skal søke om registrering i Merverdiavgifts registeret.

Søknaden sendes inn på Samordnet registermelding via www.altinn.no/ eller på papirskjema. jf. Skatteforvaltningsloven § 8-13 første ledd og Skatteforvaltningsforskriften § 8-13-1, jf. Merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd.

Den som avgjør om vilkårene for registrering i Merverdiavgifts registeret er tilstede, er ditt stedlige skattekontor.

Den som avgjør om vilkårene for registrering i Merverdiavgifts registeret er tilstede, er ditt stedlige skattekontor.

Mange har valgt og ikke være mva registrert med det argument at onlinekurs er undervisning. Og undervisning er unntatt merverdiavgiftsplikten.

Kanskje har du bare oversett dette med mva eller antatt at du er fritatt fordi «noen» du har spurt ikke fører mva?

Men hva sier egentlig loven?

Omsetning av undervisningstjenester er unntatt fra merverdiavgiftsplikt og utgående merverdiavgift skal derfor ikke beregnes, jf. Merverdiavgiftsloven § 3-5 første ledd.

Hva ansees som undervisning?

Med undervisning forstås bl.a. formidling av kunnskap gjennom offentlige og private grunnskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, samt høgskoler og universiteter, fagopplæring, fjernundervisning og fritidsrettet/hobbypreget undervisning. Det skilles ikke mellom yrkesrettet/kompetansegivende undervisning og mer fritidsrettet undervisning. Ved vurdering av om tjenesten er en undervisningstjeneste eller ikke, legges det ikke avgjørende vekt på hvilken betegnelse tjenesteyteren gir på tjenesten.

Eksempler på slike unntatte undervisningstjenester kan nevnes fagopplæring i arbeidslivet, etatsopplæring og voksenopplæring av det offentlige, studieforbund og fjernundervisningen.

Unntaket omfatter også et vidt spekter av fritidsrettet undervisning som bl. annet musikk-, danse-, ride-, ski- og svømmeskoler. Det samme gjelder fjellklatrings- og brevandringskurs dersom det dreier seg om mer instruksjonspregede aktiviteter med et selvstendig opplæringsformål. Opplæring av dyr, f.eks. førerhunder, vil også omfattes av unntaket. Eksempler på andre undervisningstilbud kan være Røykavvenningskurs, slankekurs og meditasjonskurs.

Når kurs, konferanser e.l. inneholder både undervisningstjenester og avgiftspliktige tjenester, og deltakerne betaler ett vederlag for hele tilbudet, må en del av vederlaget avgifts beregnes. Dersom det ikke er mulig å skille avgiftspliktige tjenester fra unntatte undervisningstjenester, må det foretas et skjønn.

For mer info se Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 15.06.2001 pkt. 2, samt Skattedirektoratets brev av 07.07.2008 og Merverdiavgiftshåndboken (13. utg.) pkt. 3-5.2

Men vi snakker jo ikke om fysiske kurs og klasseromsundervisning.
Vi er opptatt av onlinekurs. Hva da?

Salg av elektronisk undervisning (e-læring) vil normalt anses som en avgiftspliktig tjeneste, jf. Merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd. En slik undervisning (e-læring) vil sannsynligvis sjelden være omfattet av unntaket for undervisningstjenester, fordi dialog, veiledning og oppfølging erstattes med automatiserte/digitale funksjoner uten menneskelig oppfølging, jf. Skattedirektoratets brev av 07.07.2008.

Den som selger ett (interaktivt) dataprogram, eller et program brukt via Internett, må gi en eller annen form for personlig oppfølging av det faglige innholdet, for at e-læring skal omfattes av unntaket fra merverdiavgift.

Det er nå forvirringen setter inn.

For hva om du har Webinar?

Eller Facebookgruppe?

Kan det regnes som oppfølging?

Et faktisk eksempel på en søknad sendt til Skattekontoret om mva på et onlinekurs

Heidi har hatt tilgang til en konkret søknad til Skattekontoret om et Onlinekurs med veiledning på Skype/Facebook og Webinar. Et kurs som skulle gå over 8 uker.Tema i kurset var; «Veiledning på helserelaterte og personlige problemer som vil kunne lære deltakeren å ta tak i sine problemer og lære å bruke verktøy for å mestre sin arbeidssituasjon og personlige liv.»

Spørsmålet som ble stilt Skattekontoret lød: Er det moms på dette kurset og veiledningstimene som tilhører kurset?

Sammendrag av svar fra skatteetaten: Utgangspunktet er at det skal beregnes mva ved omsetning av varer og tjenester med mindre disse er særskilt unntatt eller fritatt.
Undervisningstjenester et unntatt fra mva lover dersom det gjelder formidling av kunnskap. Omsetning av varer og tjenester som er et naturlig ledd i ytelsen av undervisningen vil også være omfattet av unntaket.

Elektronisk undervisning (e-læring) anses normalt ikke som en unntatt undervisningstjeneste da sentrale elementer ved undervisningstjenesten om dialog, veiledning og oppfølging er erstattet med automatiske funksjonaliteter. Konsulent-, Coaching- og rådgivningstjenester er heller ikke omfattet av unntaket.

Oppsummering: Selv om du har beskrevet de kurs og tjenester du tilbyr i henvendelsen, er det vanskelig for Skattekontoret å foreta en vurdering av om de er å anse som undervisningstjenester etter mva loven. Vi viser imidlertid til at det avgjørende kriteriet for om det foreligger undervisning eller ikke, er at formålet er å formidle kunnskap. F.eks vil et meditasjonskurs være en avgiftsunntatt undervisningstjeneste. Ut fra den beskrivelsen du gir, så kan det derfor virke som om kursene er å anse som undervisning. Det kan imidlertid også høres ut som enkelte deler har likhetstrekk med rådgivning eller coaching som kan være avgiftspliktige.
Ta gjerne kontakt med oss om du har flere spørsmål…..

I denne konkrete saken kom produktet både inn under den avgiftspliktige og avgiftsfrie lovgivningen. I svaret fra Skattekontoret kom det ikke klart frem om hun skulle legge på mva eller ikke.

Hva om svaret fra Skattekontoret er ullent og tvetydig?

Ring kontaktpersonen, den som sitter med søknaden din. Noter flittig underveis og lag deg et notat på konklusjon av telefonsamtalen, samt hvem du snakket med og når. Det vil kunne gjelde som viktig dokumentasjon senere.

I denne konkrete saken ringte vedkommende til kontaktpersonen på Skattekontoret. Det kom da frem at det kunne høres ut som hun kom innunder undervisning, altså fritak for mva for onlinekurset og veiledningen som fulgte med. Hun fikk aldri noe skriftlig svar på dette, men noterte ned det muntlige svaret hun fikk fra skatteetaten. Hva vil da gjelde i en eventuelt rettsak, dersom det skulle være feil…?

Hva vil konsekvensene være dersom du skulle fakturert moms, men ikke har gjort det?

Hva om du har solgt onlinekurs i den (gode) tro at det var fritatt mva, for så å få et bokettersyn som konkluderer med at du er mva-pliktig?

Merverdiavgift må innberettes på en tilleggsoppgave for de terminene merverdiavgiften skulle vært beregnet. Enten må kjøperne etterfaktureres for merverdiavgiften, eller så må virksomheten selv ta merverdiavgiftskostnaden ved at det som kundene har betalt blir betraktet som et bruttobeløp.

Det vil bli beregnet renter fra terminen merverdiavgiften skulle vært innberettet og frem til den faktisk blir innberettet. For øvrig vil det ikke bli noe kostnad så lenge virksomheten selv tar intitiativ til å rette opp.

Hva bør du gjøre for å unngå å gå på en smell?

Du bør ta en runde med skattekontoret for å avklare deres syn på avgiftsplikten.

Spørsmål til Skatteetaten vedr mva kan sendes via eller utenom Altinn;

1 Sende epost med innlogging via Altinn
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Skatt-og-avgift/Merverdiavgift/

2: sende epost uten innlogging i Altinn
https://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Henvendelsesskjema/?sourceid=36403

Og så var det dette med fakturering av onlinekurs.

«Holder det ikke med den kvitteringen kundene mine får fra Stripe/PayPal og bekreftelsen de mottar ved påmelding?»

Nei!

Det skal utstedes salgsdokumentasjon ved omsetning av varer og tjenester (faktura, kvittering eller lignende). Dette gjelder både ved kontantsalg og kredittsalg.
Du finner reglene om kravene til salgsdokumenters innhold i Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-7

De fleste systemer som brukes for å sette opp et onlinekurs er laget for massemarkedet, uavhengig av land. Ikke spesifikt for å dekke de Norske reglene for dokumentasjon.

Og her kommer problemet: Den kvitteringen som genereres via systemet du bruker og den kundene dine mottar fra f.eks Stripe eller Paypal er ikke godt nok.

Det er et krav at du i tillegg sender ut en separat faktura og den skal inneholde følgende;

Salgsdokumentet skal minst ha følgende innhold:

Opplysning Nærmere beskrivelse
Nummerering Forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med kontrollerbar sekvens, slik at fullstendigheten kan etterprøves.
Dokumentasjonsdato Datoen salgsdokumentet er utstedt. Salgsdokument som utstedes innen de femten første virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, Forutsetningen er at varen eller tjenesten er levert på tidspunktet som fakturaen er datert.
Angivelse av selger Minst foretaksnavn og organisasjonsnummer. For selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap, skal også angi ordet «Foretaksregisteret».
Angivelse av kjøper Minst foretaksnavn, og enten forretningsadresse eller organisasjonsnummer. Registrert bedriftsnavn kan erstatte foretaksnavnet. Visse unntak fra kravet om angivelse av kjøper ved kontantsalg fra detaljist.
Ytelsens art og omfang Ytelsens art og omfang må spesifiseres slik at både kjøperen og ev. kontrollinstanser har mulighet til å se hva dokumentasjonen gjelder.
Leveringstidspunkt Unntak når varen ekspederes gjennom speditør, ved postordre o.l. i de tilfeller salgsdokumentet følger forsendelsen.
Leveringssted Unntak når stedet for levering ikke har betydning for å kunne vurdere transaksjonen.
Vederlag Ikke krav til at vederlaget eller avgiftsgrunnlaget skal angis i norske kroner i salgsdokumentet. Skattedirektoratet har likevel anbefalt at avgiftsgrunnlaget spesifiseres i norske kroner, ettersom både avgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften skal innberettes i norske kroner på mva-meldingen (omsetningsoppgaven).
Betalingsforfall Ved kredittsalg skal salgsdokumentet alltid angi en forfallsdato, mens ved kontantsalg er det ikke aktuelt å angi forfallsdato siden betalingsforpliktelsen gjøres opp ved levering.
Ev. merverdiavgift og andre avgifter Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg med snudd avregning, samt salg som faller utenfor merverdiavgiftslovens område, skal framgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder når salget avgiftsberegnes med forskjellige satser. Norsk merverdiavgift skal alltid angis i norske kroner.

Hva om du så langt kun har forholdt deg til de kvitteringer kurs-systemet sender ut?

Begynn nå med å sende ut faktura i tillegg til dine kursdeltagere, i henhold til de spesifikasjoner som loven krever.

Gjør du det fra nå av så unngår du å kanskje måtte ettersende faktura til alle tidligere kunder. Så selv om du har gjort eller ikke gjort i god tro, så sørg for å gjøre i henhold til Norsk lov fra nå av.

STOR TAKK til Heidi Bjørbekk for all fakta-tekst i denne artikkelen og intervju.
Følg henne på Facebook og på @office.no

2 thoughts on “Merverdiavgift og fakturering av onlinekurs

  1. Tusen takk for at dere tar opp dette temaet. Det er så viktig! Og jeg håper at flere blir oppmerksomme på reglene. Ragnhild du er klokest – og best <3

    1. Takk for kommentaren Ingelin <3 Super viktig tema! Og et tema jeg tror mange, mange lukker øynene for. Enten fordi det oppleves som vanskelig, fordi vi ikke vet bedre, fordi vi stoler blindt på det andre gjør og sier uten å sjekke opp hva som er "sant" for egen business eller bare håper på det beste...
      Dette er et tema jeg føler meg veldig langt fra klok på så utrolig fint at Heidi Bjørbekk ville stille opp og gi sin faglige vurdering på dette og sine konkrete råd.
      Og så håper jeg og vi at regelverket på sikt blir mer oversiktlig og tydelig på akkurat dette:)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ikke gå glipp av nyheter fra WP Skolen

Du vil motta e-post fra oss når vi har nye blogginnlegg, nyheter eller tilbud som vi tror vil være av interesse for deg. Du kan melde deg av når du vil!

Your Cart